1. Przegląd ochrony danych

Postanowienia ogólne

Poniżej znajduje się uproszczone omówienie tego, co dzieje się z Pana/Pani danymi osobowymi, kiedy odwiedza Pan/i naszą witrynę, a także innymi danymi przekazanymi nam w jakiejkolwiek formie.. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Pana/Panią zidentyfikować. Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu ochrony danych można znaleźć poniżej, w naszej polityce prywatności.

Gromadzenie danych na naszej witrynie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej witrynie?

Dane gromadzone na tej witrynie są przetwarzane przez operatora witryny. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w obowiązkowej nocie prawnej znajdującej się na tej witrynie.

W jaki sposób gromadzimy Pana/Pani dane?

Niektóre dane są gromadzone, gdy je nam Pan/i przekazuje. Mogą to być na przykład dane, które wprowadza Pan/i do formularza kontaktowego.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedza Pan/i tę witrynę. Dane te to głównie dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, których Pan/i używa lub dane wyszczególniające kiedy odwiedził/a Pan/i tę stronę. Dane te są gromadzone automatycznie, natychmiast po Pana/Pani wejściu na naszą witrynę.

Do czego używamy Pana/Pani danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny. Inne dane mogą być używane w celu analizy sposobów, w jakie odwiedzający używają tej strony.

Jakie są Pana/Pani prawa dotyczące Pana/Pani danych?

Ma Pan/i zawsze prawo domagać się nieodpłatnie informacji na temat przechowywanych na Pana/Pani temat danych, ich pochodzenia, odbiorców oraz celu ich gromadzenia. Ma Pan/i również prawo żądać ich korekty, zablokowania lub usunięcia. Może Pan/i skontaktować się z nami w dowolnym momencie, pisząc na adres podany w nocie prawnej, jeśli ma Pan/i dalsze pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych. Oczywiście, może też Pan/i złożyć skargę u właściwych organów regulacyjnych.

Analityka i narzędzia zewnętrzne

Kiedy odwiedza Pan/i naszą stronę, Pana/Pani zachowanie w sieci może być poddawane analizom statystycznym. Odbywa się to głównie przy użyciu plików cookies i analityki. Analiza Pana/Pani zachowania w sieci jest zwykle anonimowa, tj. nie będziemy w stanie zidentyfikować Pana/Pani na podstawie tych danych. Może Pan/i sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej, nie korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w następującej polityce prywatności.

Może Pan/i sprzeciwić się tej analizie. Poniżej podajemy informację, jak skorzystać z dostępnych Panu/Pani w tym zakresie opcji.

2. Ogólne informacje i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny traktują ochronę Pana/Pani danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy Pana/Pani dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzysta Pan/i z tej witryny, różne fragmenty Pana/Pani danych osobowych będą z niej gromadzone. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Pana/Panią zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane pobieramy i do czego ich używamy. Wyjaśnia również jak i dlaczego się to dzieje.

Prosimy zwrócić uwagę, że dane przekazywane przez internet (np. przez komunikację mailową) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Całkowita ochrona Pana/Pani danych przed stronami trzecimi nie jest możliwa.

Informacja dotycząca strony odpowiedzialnej za tę witrynę

Strona odpowiedzialna za przetwarzanie danych na tej witrynie to:

Josera Polska Sp. z o.o.

Paproć 95

64-300 Nowy Tomyśl

NIP 9231531050

Telefon: +48 61 4444 730
E-mail: marketing@josera.pl

Strona odpowiedzialna jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (imiona, nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Pana/Pani wyraźną zgodą. Może Pan/i cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, ze skutkiem w przyszłości. Wystarczy przestać nieformalnego maila z taką prośbą. Dane, które przetwarzaliśmy przed otrzymaniem Pana/Pani wniosku mogą nadal być przetwarzane.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i do bezpośredniej reklamy (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f rozporządzenia RODO, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z powodów wynikających z Państwa konkretnej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. Odpowiednią podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie danych, można znaleźć w niniejszej deklaracji o ochronie danych. W przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych osobowych godne ochrony, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu bezpośredniej reklamy, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką bezpośrednią reklamą. W przypadku, jeśli wniosą Państwo sprzeciw, Państwa dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do wnoszenia skarg u organów regulacyjnych

Jeśli doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych, osoba dotknięta tym naruszeniem może złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych. Właściwe ograny regulacyjne do spraw związanych z przepisami o ochronie danych to pełnomocnik ds. ochrony danych niejawnych państwa niemieckiego, w którym nasza spółka ma siedzibę. Listę pełnomocników ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Ma Pan/i prawo do posiadania danych, które przetwarzamy w oparciu o Pana/Pani zgodę lub w ramach realizacji kontraktu automatycznie dostarczanego Panu/Pani lub stronie trzeciej w standardowym formacie możliwym do odczytania przez maszynę. Jeśli wymaga Pan/i bezpośredniego transferu danych na rzecz innego podmiotu odpowiedzialnego, zostanie to zrealizowane wyłącznie w stopniu technicznie wykonalnym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna posługuje się szyfrowaniem SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz dla ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania, które przesyła Pan/i do nas jako operatora witryny. Może Pan/i rozpoznać szyfrowane połączenie w wierszu adresu swojej wyszukiwarki, kiedy zmienia się z „http://” na „https://”, a w pasku adresu wyświetla się ikonka kłódki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam Pan/i przekazuje, nie mogą być odczytane przez strony trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z przepisami prawa, ma Pan/i prawo otrzymać w dowolnym czasie bezpłatną informację na temat którychkolwiek z Pana/Pani danych osobowych, które są przechowywane, jak również ich pochodzenia, odbiorcy i celu ich przetwarzania. Ma Pan/i również prawo do ich korekty, zablokowania lub usunięcia. Może Pan/i skontaktować się z nami w dowolnym momencie, pisząc na adres podany w naszej nocie prawnej, jeśli ma Pan/i dalsze pytania dotyczące kwestii danych osobowych.

Sprzeciw wobec maili promocyjnych

Niniejszym wyraźnie zakazujemy używania danych kontaktowych opublikowanych w kontekście wymogów dotyczących not prawnych witryny w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, które nie były wyraźnie zamawiane. Operator witryny zastrzega sobie prawo do podjęcia konkretnych kroków prawnych w przypadku otrzymywania niezamawianych materiałów reklamowych, takich jak spam mailowy.

3. Pełnomocnik ds. ochrony danych

Ustawowy pełnomocnik ds. ochrony danych

Na inspektora ochrony danych osobowych w naszej firmie wyznaczyliśmy następującego usługodawcę zewnętrznego:

atarax Unternehmensgruppe
E-mail: datenschutz@josera-erbacher.de

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Po pierwsze, chcielibyśmy poinformować Państwa tutaj o Państwa prawach jako osoby, której dane dotyczą. Prawa te są określone w art. 15-22 RODO. To obejmuje:

Prawo do informacji (art. 15 RODO),
Prawo do skreślenia (art. 17 RODO),
Prawo do sprostowania (art. 16 RODO),
Prawo do przekazywania danych (art. 20 RODO),
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt z

atarax Unternehmensgruppe
E-mail: datenschutz@josera-erbacher.de

To samo dotyczy pytań związanych z przetwarzaniem danych w naszej firmie. Ma pan również prawo do odwołania się do organu nadzorującego ochronę danych.

4. Gromadzenie danych na naszej witrynie

Pliki cookies

Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują pliki cookies. Pliki cookies nie szkodzą Pana/Pani komputerowi, ani nie zawierają żadnych wirusów. Pliki cookies pomagają uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną użytkownikowi, sprawnie działającą i bezpieczną. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Pana/Pani komputerze i zapisywane przez Pana/Pani przeglądarkę.

Większość z plików cookies, których używamy to tak zwane „sesyjne pliki cookies”. Są one automatycznie kasowane po Pana/Pani wizycie. Inne pliki cookies pozostają w pamięci Pana/Pani urządzenia, dopóki ich nie skasujesz. Umożliwiają one rozpoznawanie Pana/Pani przeglądarki podczas Pana/Pani kolejnych odwiedzin witryny.

Może Pan/i skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Pana/Panią o użyciu plików cookies. Dzięki temu może Pan/i decydować za każdym razem czy zaakceptować, czy odrzucić pliki cookies. Może też Pan/i skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby w pewnych warunkach akceptowała pliki cookies automatycznie lub zawsze je odrzucała, lub automatycznie usuwała pliki cookies po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookies, które są niezbędne do umożliwiania komunikacji elektronicznej lub zapewniania konkretnych funkcji, których chce Pan/i używać (jak np. koszyka na zakupy), są przechowywane zgodnie z artykułem 6, ustęp 1, punkt f RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies, aby zapewnić zoptymalizowaną usługę wolną od błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookies (jak np. pliki używane do analizy Pana/Pani zachowania w sieci), będą one traktowane w niniejszej polityce prywatności odrębnie.

Pliki dziennika serwera

Dostawca witryny automatycznie gromadzi i przechowuje dane, które Pana/Pani przeglądarka przekazuje nam automatycznie w „plikach dziennika serwera”. Są to

  • Rodzaj i wersja przeglądarki
  • Używany przez Pana/Panią system operacyjny
  • Adres URL
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp do strony
  • Czas wysłania żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Podstawą do przetwarzania danych jest artykuł 6 (1) (b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji kontraktu lub dla podjęcia środków poprzedzających zawarcie kontraktu.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześle nam Pan/i zapytania przez formularz kontaktowy, będziemy gromadzić dane wprowadzone do formularza, włącznie z przekazanymi przez Pana/Panią danymi kontaktowymi, aby udzielić odpowiedzi na Pana/Pani pytanie i wszelkie dalsze zapytania. Nie udostępniamy tych danych bez Pana/Pani zgody.

Dlatego też będziemy przetwarzać wszelkie dane wprowadzone przez Pana/Panią do formularza kontaktowego wyłącznie za Pana/Pani zgodą, zgodnie z artykułem 6 (1) (a) GDPR. Może Pan/i cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy przestać nieformalnego maila z taką prośbą. Dane, które przetwarzaliśmy przed otrzymaniem Pana/Pani wniosku mogą nadal być przetwarzane.

Zachowamy dane przekazane przez Pana/Panią w formularzu kontaktowym, do momentu aż zażąda Pan/i ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po spełnieniu Pana/Pani prośby). Postanowienie to nie wpłynie na wszelkie obowiązkowe postanowienia ustawowe, zwłaszcza te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych.

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i używamy dane osobowe wyłącznie w stopniu, w jakim jest to niezbędne do nawiązania z nami stosunków prawnych lub ich zmiany (dane główne). Odbywa się to w oparciu o artykuł 6 (1) (b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji kontraktu lub dla podjęcia środków poprzedzających zawarcie kontraktu. Gromadzimy, przetwarzamy i używamy Pana/Pani dane osobowe, kiedy wchodzi Pan/i na naszą witrynę (dane użycia), wyłącznie w stopniu wymaganym do umożliwienia Panu/Pani dostępu do naszych usług lub wystawienia Panu/Pani za nie rachunku.

Zgromadzone dane klientów będą usuwane po realizacji zamówienia lub rozwiązaniu relacji biznesowej. Nie wpływa to na okresy przechowywania danych określone prawem.

Przekazujemy dane osobowe w ramach działań grupy korporacyjnej ERBACHER the food family* lub stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach umowy, na przykład dla firm, którym powierzono dostarczenie towarów lub banku, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie płatności.

*Josera GmbH & Co. KG, Josera petfood GmbH & Co. KG, foodforplanet GmbH & Co. KG, Erbacher Food Intelligence GmbH & Co. KG, Josera Erbacher GmbH & Co. KG, Greensale GmbH & Co. KG

5. Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przyciski Lubię to i Udostępnij)

Nasza witryna zawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisk Lubię to na naszej witrynie. Przegląd wtyczek Facebooka znajduje się na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kiedy odwiedza Pan/i naszą witrynę, pomiędzy Pana/Pani przeglądarką a serwerem Facebooka ustanawiane jest bezpośrednie połączenie poprzez wtyczkę. Umożliwia to Facebookowi otrzymywanie informacji, że odwiedził/a Pan/i naszą witrynę z Pana/Pani adresu IP. Jeśli kliknie Pan/i na przycisk Lubię to Facebooka, będąc zalogowanym/zalogowaną na swoim koncie na Facebooku, może Pan/i połączyć treść naszej witryny ze swoim profilem na Facebooku. Pozwala to Facebookowi na kojarzenie odwiedzin naszej witryny z Pana/Pani kontem użytkownika. Prosimy zwrócić uwagę, że jako operator tej witryny nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści danych przekazywanych Facebookowi lub sposobu, w jaki Facebook wykorzystuje te dane. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności Facebooka na stronie https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chce Pan/i, aby Facebook kojarzył Pana/Pani odwiedziny naszej witryny z Pana/Pani kontem na Facebooku, należy wylogować się ze swojego konta na Facebooku.

 

 

 

6. Analiza i reklama

Google Analytics

Witryna ta używa Google Analytics, serwis analizy internetowej. Prowadzi go Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookies”. Są to pliki tekstowe przechowywane na Pana/Pani komputerze, które pozwalają na analizę sposobu, w jaki korzysta Pan/i z witryny. Dane wygenerowane przez pliki cookies na temat Pana/Pani użytkowania witryny są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookies Google Analytics są przechowywane w oparciu o artykuł 6 (1) (f) RODO. Operator witryny posiada uzasadniony interes w prowadzeniu analizy zachowań użytkownika, w celu optymalizacji zarówno swojej witryny, jak i działań reklamowych.

Anonimizacja IP

Na tej witrynie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Twój adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie Unii Europejskiej lub innych stron Umowy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego przed przekazaniem do USA. Pełny adres IP będzie wysyłany na serwer Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach. Google będzie korzystać z tych danych w imieniu operatora tej witryny, w celu oceny Pana/Pani korzystania z witryny, zestawiania raportów na temat aktywności witryny oraz dostarczania innych usług dotyczących aktywności witryny i wykorzystania Internetu dla operatora witryny. Adres IP przekazywany przez Pana/Pani przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google.

Wtyczka przeglądarki

Może Pan/i zapobiec przechowywaniu tych plików cookies, zaznaczając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Pragniemy jednak nadmienić, że może to oznaczać brak możliwości korzystania z wszystkich funkcji tej witryny. Może Pan/i również zapobiec przekazywaniu danych wygenerowanych przez pliki cookies na temat Pana/Pani wykorzystania tej witryny (w tym Pana/Pani adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciwianie się gromadzeniu danych

Może Pan/i zapobiec gromadzeniu Pana/Pani danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Spowoduje to ustawienie pliku cookie rezygnacji, co zapobiegnie gromadzeniu Pana/Pani danych podczas przyszłych wizyt na tej witrynie: Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji na temat sposobu obsługiwania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Przetwarzanie danych zlecane firmom zewnętrznym

Zawarliśmy z Google umowę na outsourcing naszego przetwarzania danych i stosujemy w pełni ścisłe wymogi niemieckich organów ochrony danych, używając Google Analytics.

Gromadzenie danych demograficznych przez Google Analytics

Witryna ta używa funkcji demograficznych Google Analytics. Pozwala to na generowanie raportów zawierających zestawienia dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam dostosowanych do zainteresowań z Google i danych zewnętrznych odwiedzających. Tego rodzaju zgromadzonych danych nie można przypisać żadnej konkretnej, indywidualnej osobie. Może Pan/i w dowolnym momencie wyłączyć tę funkcję, dostosowując ustawienia reklam na swoim koncie Google lub zabronić gromadzenia Pana/Pani danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w sekcji „Odmowa gromadzenia danych”.

Remarketing Google Analytics

Nasze witryny korzystają z funkcji remarketingu Google Analytics, w połączeniu z wieloplatformowymi możliwościami Google AdWords i DoubleClick. Usługę tę dostarcza Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta umożliwia powiązanie odbiorców docelowych marketingu promocyjnego stworzonego przez Remarketing Google Analytics z wieloplatformowymi możliwościami Google AdWords i DoubleClick. Pozwala to na wyświetlanie reklam w oparciu o Pana/Pani osobiste zainteresowania, określone na podstawie Pana/Pani przeszłego wykorzystywania strony i zachowania w sieci z jednego urządzenia (np. telefonu komórkowego), na innych urządzeniach (jak np. tablet czy komputer).

Po wydaniu przez Pana/Panią zgody Google powiąże w tym celu Pana/Pani historię przeglądania sieci i aplikacji z Pana/Pani kontem Google. W ten sposób każde urządzenie, które zaloguje się do Pana/Pani konta Google, będzie mogło korzystać z tych samych spersonalizowanych komunikatów promocyjnych.

Dla obsługi tej funkcji Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników tymczasowo powiązane do naszych danych Google Analytics, aby tworzyć odbiorców dla promocji reklam wieloplatformowych.

Może Pan/i zrezygnować na stałe z remarketingu/ukierunkowania wieloplatformowego, wyłączając spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google. Wystarczy kliknąć w link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Agregacja danych gromadzonych na Pana/Pani koncie danych Google odbywa się wyłącznie w oparciu o Pana/Pani zgodę, której może Pan/i udzielić Google lub wycofać zgodnie z artykułem 6 (1) (a) RODO. W przypadku operacji gromadzenia danych niepołączonych z Pana/Pani kontem Google (np. ponieważ nie ma Pan/i konta Google lub sprzeciwiał się Pan/i takiej fuzji), gromadzenie danych odbywa się w oparciu o artykuł 6 (1) (f) RODO. Operator witryny posiada uzasadniony interes w analizie zachowań anonimowych użytkowników do celów promocyjnych.

Więcej informacji oraz Politykę prywatności Google można znaleźć na: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

7. Newsletter

Dane newslettera

Jeśli chce Pan/i otrzymywać nasz newsletter, potrzebujemy ważnego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować czy jest Pan/i właścicielem danego adresu e-mail i czy zgadza się Pan/i na otrzymywanie tego newslettera. Nie gromadzimy żadnych dodatkowych danych lub gromadzimy je wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Dlatego też będziemy przetwarzać wszelkie dane wprowadzone przez Pana/Panią do formularza kontaktowego wyłącznie za Pana/Pani zgodą, zgodnie z artykułem 6 (1) (a) RODO. Może Pan/i w dowolnym momencie wycofać zgodę na przechowywanie Pana/Pani danych oraz adresu e-mail, jak również używania ich do wysyłania newslettera, np. klikając w link „zrezygnuj z subskrypcji” w newsletterze. Dane, które przetwarzaliśmy przed otrzymaniem Pana/Pani wniosku mogą nadal być przetwarzane.

Dane przekazane przy rejestracji do newslettera będą używane w celu dystrybucji newslettera, do momentu anulowania przez Pana/Panią subskrypcji, kiedy to wspomniane dane zostaną usunięte. Nie wpłynie to na dane, które przechowujemy do innych celów (np. adresy e-mail obszaru użytkowników).

CleverReach

Ta witryna do wysyłki newsletterów używa CleverReach. Dostawcą usługi jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach to serwis, który organizuje i analizuje dystrybucję newsletterów. Dane, które Pan/i przekazuje (np. Pana/Pani adres e-mail), aby zapisać się na nasz newsletter, będą przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech.

Przesyłanie naszych newsletterów za pośrednictwem CleverReach umożliwia nam analizę zachowań odbiorców newslettera. Możemy się m.in. dowiedzieć ilu odbiorców otworzyło e-mail z newsletterem i jak często zawarte tam różne linki są klikane. Z pomocą śledzenia konwersji możemy również analizować czy określone wcześniej działanie (jak np. zakup produktu na naszej witrynie) ma miejsce po kliknięciu na link w newsletterze. Więcej informacji na temat sposobu analizy danych przez CleverReach można znaleźć na https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o artykuł 6 (1) (a) RODO. Może Pan/i cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, rezygnując z subskrypcji newslettera. Dane, które przetwarzaliśmy przed otrzymaniem Pana/Pani wniosku mogą nadal być przetwarzane.

Jeśli nie chce Pan/i, aby sposób, w jaki korzystasz z newslettera był analizowany przez CleverReach, musi Pan/i zrezygnować z subskrypcji. W każdym wysyłanym przez nas newsletterze znajduje się link, który to umożliwia. Może Pan/i również zrezygnować z otrzymywania newslettera bezpośrednio na stronie.

Dane przekazane przy rejestracji do newslettera będą używane w celu dystrybucji newslettera, do momentu anulowania przez Pana/Panią subskrypcji, kiedy to wspomniane dane zostaną usunięte z naszych serwerów i serwerów CleverReach. Nie wpłynie to na dane, które przechowujemy do innych celów (np. adresy e-mail obszaru użytkowników).

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności CleverReach na https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Realizacja kontraktu na zlecanie przetwarzania danych firmom zewnętrznym

Zawarliśmy z CleverReach umowę na outsourcing naszego przetwarzania danych i stosujemy w pełni ścisłe wymogi niemieckich organów ochrony danych, używając CleverReach.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza witryna wykorzystuje wtyczki z YouTube, serwisu prowadzonego przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedza Pan/i jedną z naszych stron, która zawiera wtyczkę YouTube, nawiązane zostanie połączone z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie poinformowany o tym, które z naszych stron Pan/i odwiedził/a.

Jeśli jest Pan/i zalogowany/zalogowana na swoje konto YouTube, YouTube zezwala Panu/Pani na bezpośrednie kojarzenie Pana/Pani wyszukiwania z Pana/Pani profilem osobistym. Może Pan/i temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na YouTube.

Używamy YouTube, aby uatrakcyjnić nasza witrynę. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z artykułem 6 (1) (f) RODO.

Dalsze informacje dotyczące obsługi danych użytkowników można znaleźć w oświadczeniu na temat ochrony danych YouTube https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Czcionki Google Web Fonts

Dla ujednolicenia czcionek witryna ta korzysta z czcionek dostarczanych przez Google. Kiedy otwiera Pan/i stronę, Pana/Pani przeglądarka ładuje wymagane czcionki do swojej pamięci podręcznej, aby prawidłowo wyświetlać teksty i czcionki.

Kiedy wywołuje Pan/i stronę naszej witryny, która zawiera wtyczkę społecznościową, Pana/Pani przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa została odwiedzona z Pana/Pani adresu IP. Używamy czcionek Google w celu jednolitego i atrakcyjnego przedstawienia naszej witryny. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z artykułem 6 (1) (f) RODO.

Jeśli Pana/Pani przeglądarka nie obsługuje czcionek Google, używana jest standardowa czcionka na Pana/Pani komputerze.

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników można znaleźć na https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google na https://www.google.com/policies/privacy/.